KDV Tevkifatı Hesaplama

KDV Tevkifatı hesaplama sayfasında kolayca tevkifat tutarını hesaplayabilirsiniz.

Hesaplama türü
KDV Oranı
Tevkifat Oranı

KDV hariç fiyat
TL

KDV tevkifatı nedir

Tevkifat, kesintiler anlamına gelen bir kelimedir. Vergiler için tevkifat konusu geçtiğinde ise söz konusu tutar üzerinde bölüşme kesinti yapma anlamına gelir.

İkametgahı Türkiye'de bulunmayan şirketlerin, Türkiye'de yaptığı hizmetler yurtdışında yapılıyor ancak hizmetten Türkiye'de faydalanılıyor ise bu hizmetler KDV'ye tabidir. Hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla KDV'nin tamamı beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Türkiye'de hizmetten faydalanan kişi veya kurumun KDV mükellefi olup olmaması önemli değildir. Dolayısıyla 2 No'lu KDV beyannamesi verilecektir.

Kimler KDV tevkifatı yapabilir

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı uygulayacak alıcılar 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde belirtilmiştir.

 • Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler.
 • Döner sermayeli kuruluşlar.
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları.
 • Bankalar.
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri).
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar.
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar.
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler.
 • Payları BİST'te işlem gören şirketler.
 • Üniversiteler (Vakıf Üniversiteleri hariç).

Ancak yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların birbirlerine karşı yaptıkları hizmetler tevkifat kapsamında olmayacaktır.

KDV tevkifatı yapılabilecek işlemler

Mal satışında ya da yapılan her hizmette tevkifat uygulaması yapılamaz. Bakanlar Kurulu tarafından tevkifat uygulaması yapılabilecek işlemler belirlenmiştir. Tevkifat uygulanabilecek bazı örnekler:

 • Yapım işleri ve bu işlerle ilişkili mühendislik mimarlık hizmetleri
 • Temizlik
 • Bahçe ve çevre bakım hizmetleri
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tamirat, bakım ve onarım hizmetleri
 • Özel güvenlik hizmetleri,
 • Yemek servisi
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri

gibi işlemlerdir. Detaylı bilgi için gelir idaresi başkanlığının tevkifat uygulaması sayfasına bakabilirsiniz.

Tevkifat oranları

Katma değer vergisinin 1/2'si yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde, 2/3'ü temizlik hizmetlerinde, 1/3'ü diğer hizmetlerde uygulanır.

KDV tevkifatı zorunlu mu?

Sadece yukarıda belirttiğimiz kapsama alanlarında zorunlu bir uygulamadır. Eğer yapılan hizmet veya satış tevkifat kapsama alanında değil ise tevkifat yapılamaz.

Kısmi tevkifat

Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının alıcılar tarafından, kalan kısmının ise satıcı veya hizmeti gerçekleştiren tarafından beyan edilip ödenmesidir.

Tam tevkifat

KDV'nin tamamının, hizmetin veya malın alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulmasıdır. Hesaplanan kdv'nin tamamının alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir.